Bijeenkomsten voor lotgenoten geweld in de Jeugdzorg

Uit het rapport Onvoldoende beschermd (2019) blijkt dat veel kinderen/jeugdigen in pleeggezinnen en instellingen voor jeugdzorg te maken kregen met geweld: lichamelijk, psychisch en/of seksueel. Mensen die in de jeugdzorg slachtoffer zijn geworden van geweld hebben veelal het gevoel overgehouden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor dit geweld tegen hen. De bijeenkomsten Ervaren Jaren bieden een veilige setting voor het vertellen van het eigen verhaal, het elkaar steunen en stimuleren tot het nemen van positieve stappen.

“Er zijn veel verschillende manieren waarop we het verhaal van ons verleden aan onszelf kunnen vertellen. Door aandacht te besteden aan wat ons geholpen heeft om te kunnen overleven,  kunnen we onszelf gaan respecteren en aan ons ingewikkelde verleden denken met een gevoel van trots in plaats van spijt (Banning 2005)”.

Ervaren Jaren

Stichting BE4YOU2 organiseert al sinds 2011 bijeenkomsten voor mensen die in hun leven met kinderbescherming, jeugdzorg, uithuisplaatsing te maken hebben gehad. De leeftijd van de deelnemers varieert van 18 jaar zonder leeftijdsgrens aan de bovenkant. Wij stimuleren juist deelname van verschillende generaties in één groep om een mix te bewerkstelligen van natuurlijke wijsheid en jeugdige energie. Tijdens de bijeenkomsten wordt met elkaar over verschillende onderwerpen uitgewisseld. Verdrietige zaken zoals het geweld dat mensen hebben meegemaakt, rouw, omdat je afscheid moest nemen van je vertrouwde thuissituatie, de aantasting van je gevoel van waardigheid en competentie. Maar ook delen we met elkaar wat we van deze tijd hebben geleerd, zoals moed houden, contact houden, het weer gaan vertrouwen van mensen. Deelnemers blijken vaak veel baat te hebben bij het delen van ervaringen en samen zoeken naar bronnen en verhalen in ons leven die ons sterk hebben gemaakt.

Meer...

Wat is BE4YOU2

Stichting BE4YOU2 is er voor kinderen, jongeren en volwassen die als kind uit huis zijn geplaatst en dit gegeven een krachtige plek in hun leven willen geven. BE4YOU2 is er ook voor hulpverleners en leerkrachten die hieraan willen bijdragen. In de projecten van be4you2 staan levenservaring en het omzetten van deze ervaringen naar deskundigheid centraal. In het platform draagt een ieder vanuit eigen ervaring, perspectief en kennis bij aan de deskundigheidsbevordering van de ander. Meer...

Wat doet BE4YOU2

Naast training, voorlichting en coaching op het gebied van ervaringsdeskundigheid biedt BE4YOU2 advies en projectbegeleiding bij verandertrajecten waar deze deskundigheid gewenst is. Meer...

Wie zijn BE4YOU2

Het team van BE4YOU2 bestaat uit ervaren coaches, trainers en adviseurs die professionele ervaring hebben met jeugdzorg. Daarnaast kennen zij jeugdzorg van binnenuit, als kind, als ouder of als professional. Mensen dus die vanuit hun professie, ervaring en passie werken. Ook werken wij met vrijwilligers die hun ervaringen met jeugdzorg met ons delen en participeren in projecten. Meer...

Kennismaken met BE4YOU2 - ervaringen in perspectief

BE4YOU2 wil ervaringen delen, kennis maken en bundelen en inzetten om mensen die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg in hun kracht te laten (komen). Deze empowerment gedachte staat hier niet alleen voor vergroten van mogelijkheden voor de toekomst, maar vooral ook over betekenis geven in het heden aan de ervaringen uit het verleden. Veel mensen hebben te maken met een jeugd waarin zij veel moesten verduren; dit heeft nog steeds invloed op hun dagelijkse functioneren. Hun ervaringen moeten ergens een plaats krijgen in hun leven en een bron kunnen zijn voor verdere ontwikkeling. Dit gaat over zingeving, over heel mogen zijn. BE4YOU2 gaat ervanuit dat deze ervaringen de motor kunnen zijn voor herstel van het zelfregulerend vermogen van mensen. Mensen hoeven geen afstand te doen van hun ervaringen als zij optreden in de samenleving. Het gaat ons erom dat mensen de ervaringen, die zij hebben opgedaan in hun geschiedenis, een plaats geven en kunnen integreren in hun dagelijkse handelen en vormgeving van hun toekomstplannen.

We zijn niet op zoek naar dé waarheid, maar naar de betekenis van ervaringen, naar beleving daarbij. De beleving kan veranderen; als de dominante discourse in je gezin van herkomst is geweest dat je verantwoordelijk bent voor de ontwrichting van het gezinsleven, neem je dat als kind aan als waarheid. In de cognitie ligt deze “waarheid” als het ware opgeslagen. Maar dé waarheid is altijd sociaal, historisch en cultureel geconstrueerd. Afhankelijk van de context kan er een ander verhaal ontstaan.